MÜBÂREK 3 AYLAR BAŞLIYOR

Mübârek üç ay­lar­dan Recep ayı yarın başlıyor. Bu ay tev­be, hür­met ve ibâdet ayı­dır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.” [Deylemî] Bu ay­la­ra hür­met et­mek, gü­nah­lar­dan uzak­laş­mak­la ve ibâ­det­le­ri yap­mak­la olur. Re­cep ayı­nın her ge­ce­si kıy­met­li­dir. Her Cu­ma ge­ce­si de kıy­met­li­dir. Bu iki kıy­met­li ge­ce […]

 MÜBÂREK 3 AYLAR BAŞLIYOR

28.03.2017 - 15:41

Güncelleme : 28.03.2017 - 15:41

Mübârek üç ay­lar­dan Recep ayı yarın başlıyor. Bu ay tev­be, hür­met ve ibâdet ayı­dır.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.” [Deylemî]
Bu ay­la­ra hür­met et­mek, gü­nah­lar­dan uzak­laş­mak­la ve ibâ­det­le­ri yap­mak­la olur. Re­cep ayı­nın her ge­ce­si kıy­met­li­dir. Her Cu­ma ge­ce­si de kıy­met­li­dir. Bu iki kıy­met­li ge­ce bir ara­ya ge­lin­ce da­ha kıy­met­li ol­mak­ta­dır.
Birgün Pey­gam­ber efen­di­miz, Re­cep ayın­da­ki ibâ­det­le­rin fa­zi­le­ti­ni an­la­tı­yor­du. Yaş­lı bir zat, “Yâ Re­sû­lal­lah! Re­cep ayı­nın ta­ma­mı­nı oruç­lu ola­rak ge­çir­me­ye gü­cüm yet­mez.” de­yin­ce, Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki:
Sen, Re­cep ayı­nın bi­rin­ci, on­be­şin­ci ve so­nun­cu gün­le­ri oruç tut! Hep­si­ni tut­muş se­va­bı­na ka­vu­şur­sun. Çün­kü se­vap­lar on mis­li ile ya­zı­lır. Fa­kat, Re­ceb-i şe­rî­fin ilk Cu­ma ge­ce­sin­den gâ­fil ol­ma!

http://www.turktakvim.com/

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın