YARIN KURBAN BAYRAMI

Müslümanlar ya­rın Cuma günü ile birlikte bir Kurban Bayramını daha birlikte idrak ederek çifte bayram yaşayacak.İlimizde Saat 07:07 itibarı ile kılınacak Bayram Namazı sonrası kurbanlar kesilecek.Bayrama nasıl hazırlanmalıyız,kurban nasıl kesilir? KURBAN BAYRAMI Yarın Müs­lü­man­la­rın bay­ra­mı­dır. Bay­ram gün­le­rin­de şun­la­rı yap­mak sün­net­tir: 1- Er­ken kalk­mak. 2- Gu­sül ab­des­ti al­mak. 3- Mis­vâk kul­lan­mak. 4- Gü­zel ko­ku sü­rün­mek. 5- […]

 YARIN KURBAN BAYRAMI

31.08.2017 - 12:23

Güncelleme : 02.09.2017 - 15:19

Müslümanlar ya­rın Cuma günü ile birlikte bir Kurban Bayramını daha birlikte idrak ederek çifte bayram yaşayacak.İlimizde Saat 07:07 itibarı ile kılınacak Bayram Namazı sonrası kurbanlar kesilecek.Bayrama nasıl hazırlanmalıyız,kurban nasıl kesilir?

KURBAN BAYRAMI

Yarın Müs­lü­man­la­rın bay­ra­mı­dır. Bay­ram gün­le­rin­de şun­la­rı yap­mak sün­net­tir:
1- Er­ken kalk­mak.
2- Gu­sül ab­des­ti al­mak.
3- Mis­vâk kul­lan­mak.
4- Gü­zel ko­ku sü­rün­mek.
5- Ye­ni ve te­miz el­bi­se giy­mek.
6- Dar­gın­la­rı ba­rış­tır­mak.
7- Ka­bir­le­ri ziyâret et­mek.
8- Yü­zük tak­mak.
9- Gü­ler ­yüz­lü ol­mak.
10- Câ­mi­ye er­ken git­mek.
11- Câ­mi­ye gi­der­ken tek­bir söy­le­mek.
12- Mü­min­le­re se­lâm ver­mek.
13- Mü­min­ler­le bay­ram­laş­mak.
14- Fa­kir­le­re sa­da­ka ver­mek.
15- Ak­ra­ba­yı ziyâret et­mek.
16- Din kar­deş­le­ri­ni ziyâret et­mek.
17- Ziya­ret­te he­di­ye gö­tür­mek.
18- Misafir­le­re ik­ram et­mek.
19- Çok duâ ve tev­be et­mek.
20- Dini doğru yayanlara yardım etmek.

KURBAN NASIL KESİLİR

Ön­ce diz bo­yu çu­kur ka­zı­lır.
Kur­ba­nın göz­le­ri temiz bir bezle bağ­la­nır. Kıb­le­ye dö­nük ola­rak sol ya­nı üze­ri­ne­ ya­tı­rı­lır. İki ön ve bir ar­ka aya­ğı bir­lik­te bağ­la­nır. Üç de­fa bay­ram tek­bi­ri oku­nur. Son­ra “Bis­mil­lâ­hi Al­la­hü ek­ber” di­ye­rek bo­ğa­zı­nın her­han­gi bir ye­rin­den ke­si­lir. Ye­mek bo­ru­su, ha­va bo­ru­su ve iki yan­da bi­rer kan da­ma­rı var­dır. Bu dört bo­ru­dan üçü bir an­da ke­sil­me­li­dir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

Bayram namazı iki rekât­tir. Ce­ma­at­le kı­lı­nır. Bi­rin­ci rekât­te Süb­hâ­ne­ke’den son­ra tekbir getirilerek el­ler üç defa ku­lak­la­ra kal­dı­rı­lıp bi­rin­ci ve ikin­ci­sin­de iki ya­na salınır. Üçün­cü­sün­de, gö­bek al­tı­na bağ­la­nır. Fâ­ti­ha ve zamm-ı sû­re oku­nup rü­kû ve sec­de­ler ya­pı­lır. İkin­ci rekâte kal­kı­la­rak, Fâ­ti­ha ve zamm-ı sû­re okun­duk­tan son­ra, tekbir getirilerek iki el yi­ne üç defa ku­lak­la­ra gö­tü-­ rü­lür. Üçün­de de el­ler ya­na sa­lı­nır. Dör­dün­cü tek­bir­de, el­ler kal­dı­rıl­ma­yıp, rü­kûa eği­li­nir. Sec­de­ler ya­pı­lıp otur­duk­tan son­ra, se­lâm ve­ri­lir.
(Usûl şöy­le­dir: İki sal­la bir bağ­la, üç sal­la bir eğil.)

turktakvim.com

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın