Seyyid Ahmet Arvasi 29 yıl önce aramızdan ayrıldı

Türk-İslam Ülküsü’nün mimarlarından olan büyük mütefekkir ve Türkiye Gazetesi yazarı Seyyid Ahmet Arvasi, bundan tam 29 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. ‘Asrın Yesevisi’ diye anılan Arvasi, bazen darbecilerin işkencelerine maruz kaldı, bazen de aşırı kesimlerin hücumlarına… Ama asla inandığı yoldan vazgeçmedi. İlgili Haber ASKON SAKARYA GENEL KURUL YAPTI İslam’ı anlatarak, insanların ırkçılığın karanlık sularına hapsolmalarına […]

 Seyyid Ahmet Arvasi 29 yıl önce aramızdan ayrıldı

31.12.2017 - 18:01

Güncelleme : 31.12.2017 - 18:04

Türk-İslam Ülküsü’nün mimarlarından olan büyük mütefekkir ve Türkiye Gazetesi yazarı Seyyid Ahmet Arvasi, bundan tam 29 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.

‘Asrın Yesevisi’ diye anılan Arvasi, bazen darbecilerin işkencelerine maruz kaldı, bazen de aşırı kesimlerin hücumlarına… Ama asla inandığı yoldan vazgeçmedi.

İslam’ı anlatarak, insanların ırkçılığın karanlık sularına hapsolmalarına mani olmak için çabalayan Arvasi, binlerce imanlı gencin yetişmesine vesile oldu. “Seyyid” yani Arap kökenli Peygamber Evladı olmasına rağmen, Türk milliyetçiliğinin en mühim fikir adamlarından biriydi.

Milliyetçilik fikrini İslam’la yoğuran ve “Türk-İslam Ülküsü’’nün temellerini atan Seyyid Ahmet Arvasi’yi 31 Aralık 1988 günü yani bundan tam 29 yıl önce kaybettik.

Allah rahmet eylesin…
DOĞU ANADOLU GERÇEĞİ

Düş­man­la­rı­mızın bü­tün mak­sa­dı Tür­ki­ye’mi­zi böl­mek, Or­ta­do­ğu’ya kon­mak ve İs­lâm dün­ya­sı­nı da­imi bir sö­mür­ge sta­tü­sü için­de tu­ta­rak yi­yip bi­tir­mek. Bu­nun için, Hı­ris­ti­yan Ro­ma, Kı­zıl Mos­kof, kin­dar Fran­sa, kur­naz İs­ra­il, fır­sat­çı Yu­na­nis­tan ve da­ha ni­ce­le­ri, Müs­lü­man-Türk’ün yı­kıl­ma­sı ve İs­lâm dün­ya­sı­nın sö­mür­ge­leş­me­si için ele­le ver­miş bu­lun­mak­ta­dır.
Er­me­ni ve bö­lü­cü te­rö­rist­le­ri açık­ça hi­ma­ye eden, akan Türk ka­nı­na al­dır­ma­yan, Türk’ün ve İs­lâm’ın göz­yaş­la­rı­nı sa­dist­çe bir zevk­le sey­re­den, hâ­in­ce oyun­lar ter­ti­p e­den düş­man­la­rı­mız, ar­tık apa­çık or­ta­da­dır.
Va­ta­nı­mı­zın, bu “Bin yıl­lık Türk Yur­du” olan top­rak­la­rı­nı biz­den ko­par­mak is­te­yen­ler, o böl­ge­ler­de ya­şa­yan in­san­la­rı­mı­zın Türk­lü­ğü­nü tar­tı­şı­lır hâ­le ge­tir­mek is­ti­yor­lar. Hal­bu­ki, Do­ğu ve Gü­ney Do­ğu Ana­do­lu’da ya­şa­yan Türk­le­rin, Or­ta As­ya’dan Ana­do­lu’ya ge­len ilk Türk bo­yu ol­duk­la­rı, Or­hun Abi­de­le­ri’nde de ad­la­rı­nın geç­ti­ği bi­lin­mek­te­dir. Sor­mak is­te­di­ğim hu­sus şu:
“Ne­den bu böl­ge­de­ki in­san­la­ra ay­rı­lık şu­uru ve­ril­mek is­te­ni­yor?”
… Şu­nu hiç­bir za­man ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ma­lı­yız; em­per­ya­list­le­rin asıl he­de­fi, her ta­ra­fı şe­hit kan­la­rıy­le su­lan­mış olan bu top­rak­la­rı biz­den ko­par­mak su­re­tiy­le, Ana­do­lu Türk­lü­ğü ile Do­ğu Türk­lü­ğü ara­sın­da bir tam­pon böl­ge koy­mak­tır.
Seyyid Ah­med Ar­vâ­sî

YALAN DÜNYA
İş­te gör­dük se­ni dün­ya,
Ne ger­çek­sin, ne de rü­yâ,
Bir re­sim çi­zil­miş su­ya,
Sah­te ışık, sah­te bo­ya.
Ah ço­cuk­lar, ah be­bek­ler,
Gon­ca hâlin­de çi­çek­ler.
Ka­nat­lan­mış ke­le­bek­ler,
Uça­ma­dı do­ya do­ya.
Öte­ler­den ne ha­ber var?
Kim de­miş ha­yat bu ka­dar?
Me­zar­la­rın­da ya­tan­lar,
Ha­yat sür­müş, bit­miş rü­yâ!

Bak yağ­mu­ra, bak şu su­ya,
Da­ğı, ta­şı oya oya,
Öte­le­ri du­ya du­ya,
Akıp gi­di­yor der­ya­ya.
Mad­de, mâ­nâ­ya anah­tar,
Fe­nâ, be­kâ­ya anah­tar,
Top­rak, se­ma­ya anah­tar,
Açar ka­pı­yı Mev­lâ’ya.

Seyyid Ah­med Ar­vâ­sî

turktakvim.com

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın