BUGÜN MİRÂC KANDİLİ

Re­cep ayı­nın 27. ge­ce­si Mi­râc Ge­ce­si’dir. Mi­râc, mer­di­ven de­mek­tir. Ceb­râ­il aley­his­se­lâm ge­lip, Pey­gam­ber efen­di­mi­zi, 52 ya­şın­da iken, Re­cep ayı­nın 27. ge­ce­si, Mek­ke-i Mü­ker­re­me’­de Mes­cid-i Haram’dan, Ku­düs’te Mes­cid-i Ak­sa’­ya ve ora­dan gök­le­re gö­tür­dü. İs­lâm âlim­le­ri bu­yur­du ki: “Mi­râc ruh ve ce­set ile bir­lik­te ol­du. Âyet-i ke­rî­me ile sa­bit ol­du­ğun­dan, Mek­ke’den Ku­düs’e gö­tü­rül­dü­ğü­ne inan­ma­yan kâ­fir olur.” Re­sû­lul­lah […]

 BUGÜN MİRÂC KANDİLİ

13.04.2018 - 10:31

Güncelleme : 13.04.2018 - 10:31

Re­cep ayı­nın 27. ge­ce­si Mi­râc Ge­ce­si’dir. Mi­râc, mer­di­ven de­mek­tir. Ceb­râ­il aley­his­se­lâm ge­lip, Pey­gam­ber efen­di­mi­zi, 52 ya­şın­da iken, Re­cep ayı­nın 27. ge­ce­si, Mek­ke-i Mü­ker­re­me’­de Mes­cid-i Haram’dan, Ku­düs’te Mes­cid-i Ak­sa’­ya ve ora­dan gök­le­re gö­tür­dü.
İs­lâm âlim­le­ri bu­yur­du ki: “Mi­râc ruh ve ce­set ile bir­lik­te ol­du. Âyet-i ke­rî­me ile sa­bit ol­du­ğun­dan, Mek­ke’den Ku­düs’e gö­tü­rül­dü­ğü­ne inan­ma­yan kâ­fir olur.”
Re­sû­lul­lah “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem”, Mi­râc’­da Cen­ne­ti, Ce­hen­ne­mi, sa­yı­sız şey­le­ri gö­rüp, Kür­sî, Arş ve Ruh âlem­le­ri­ni ge­çip, bi­lin­me­yen, an­la­şı­la­ma­yan, an­la­tı­la­ma­yan şe­kil­de, me­kân­sız, za­man­sız, ci­het­siz, sı­fat­sız ola­rak Al­la­hü te­âlâ­yı gör­dü. Hiç­bir mah­lu­kun bi­le­me­ye­ce­ği, an­la­ya­ma­ya­ca­ğı ni­met­le­re ka­vu­şup bir an­da, Ku­düs’e ve ora­dan da Mek­ke-i Mü­ker­re­me’­ye gel­di.
Bu mü­bâ­rek ge­ce­de, di­ğer mü­bâ­rek ge­ce­ler gi­bi, ka­zâ na­maz­la­rı kıl­ma­lı, Kur’ân-ı ke­rîm ve ilmihâl oku­ma­lı, tev­be ve duâ et­me­li, din kardeşlerimizi, sâlih akrabaları ve âlim­le­ri zi­ya­ret et­me­li, fa­kir­le­ri se­vin­dir­me­li, dün­ya ve âhI­ret sa­ade­ti için, bü­tün Müs­lü­man­la­ra duâ etmeli. Mirâc Gecesi’ni ibâdetle geçirirken, gündüzünü de (yarın) oruçla geçirmelidir.

turktakvim.com

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın