BAYRAM ÖNCESİ HAZIRLIK

On bir ayın sultanı rahmet mağfiret ve cehennemden kurtuluşa vesile olan mübarek Ramazan ayı bitti. Yarın Mübarek Ramazan  Bayramı… Oruçlarımızı tuttuk, namazlarımızı, terâvihlerimizi cami ve mescitlerde eda ettik. İlgili Haber Sakarya Eğitimde İnovasyon Zirvesi (SEİZ) Mümin kardeşlerimizle beraber olduk. Fakirlere, muhtaçlara, imkânlarımız el verdiği ölçüde yardım ettik. Zenginlerimiz, zekâtlarını, fitrelerini verdi. İftarlara davet edildik. Yarın  […]

 BAYRAM ÖNCESİ HAZIRLIK

14.06.2018 - 14:46

Güncelleme : 14.06.2018 - 23:54

On bir ayın sultanı rahmet mağfiret ve cehennemden kurtuluşa vesile olan mübarek Ramazan ayı bitti.

Yarın Mübarek Ramazan  Bayramı…

Oruçlarımızı tuttuk, namazlarımızı, terâvihlerimizi cami ve mescitlerde eda ettik.

Mümin kardeşlerimizle beraber olduk. Fakirlere, muhtaçlara, imkânlarımız el verdiği ölçüde yardım ettik.

Zenginlerimiz, zekâtlarını, fitrelerini verdi. İftarlara davet edildik.

Yarın  Bayram,Bayram için hazırlık yapma  zamanı…

BAYRAM HAZIRLIĞI

Bay­ram ön­ce­si, yi­ye­cek ve gi­ye­cek için alış­ve­riş­ler, ev ve çev­re te­miz­li­ği ya­pı­lır. Ço­cuk­la­ra ye­ni el­bi­se­ler alı­nır. Fa­kir, ök­süz ve ye­tim­ler se­vin­di­ri­lir. Bay­ram gün­le­rin­de her­kes, te­miz gi­yi­nir. Bay­ram na­ma­zın­dan son­ra, ka­bir­ler ziyâret edi­lir; geç­miş­le­rin, ak­ra­ba ve din bü­yük­le­ri­nin rûhu için Kur’ân-ı ke­rîm oku­nur, duâ edi­lir ve sa­da­ka­lar ve­ri­lir. Da­ha son­ra da, ai­le bü­yük­le­ri, dost, ak­ra­ba, ar­ka­daş ve ta­nı­dık­lar ziyâret edi­lir.
Bay­ram gün­le­rinin sün­net­leri:
1 – Er­ken kalk­mak,
2 – Gu­sül ab­des­ti al­mak,
3 – Mis­vâk kul­lan­mak,
4 – Gü­zel ko­ku sü­rün­mek,
5 – Ye­ni ve te­miz el­bi­se giy­in­mek,
6 – Na­maz­dan ön­ce tat­lı veya hurma ye­mek,
7 – Tek adet­te ye­mek,
8 – Yü­zük tak­mak,
9 – Câ­mi­ye er­ken git­mek,
10 – Gi­der­ken ses­siz tek­bîr söy­le­mek,
11 – Mü­slü­man­la­ra se­lâm ver­mek,
12 – Gü­ler ­yüz­lü ve tat­lı dil­li ol­mak,
13 – Mü­min­ler­le bay­ram­laş­mak,
14 – Fa­kir­le­re sa­da­ka ver­mek,
15 – Dar­gın­la­rı ba­rış­tır­mak,
16 – Ak­ra­ba­yı ziyâret et­mek,
17 – İslâmiyeti doğru olarak yayanlara yardım yapmak,
18 – Din kar­deş­le­ri­ni ziyâret et­mek ve he­di­ye gö­tür­mek,
19 – Ka­bir­le­ri ziyâret et­mek,
20 – Mi­sa­fir­le­re ik­ram et­mek,
21 – Çok duâ ve tev­be et­mek,
22 – Se­vin­di­ği­ni bel­li et­mek,
23 – Sa­da­ka-i fıt­rı, bay­ram nama-­zın­dan ön­ce ver­mek.

BAYRAM NAMAZI

Bay­ram na­ma­zı iki re­kât­tir. Ce­ma­at­le kı­lı­nır. Bi­rin­ci re­kât­te Süb­hâ­ne­ke’den son­ra tek­bir ge­ti­ri­le­rek el­ler üç de­fa ku­lak­la­ra kal­dı­rı­lıp bi­rin­ci ve ikin­ci­sin­de iki ya­na sa­lı­nır. Üçün­cü­sün­de, gö­bek al­tı­na bağ­la­nır. Fâ­ti­ha ve zamm-ı sû­re oku­nup rü­kû ve sec­de­ler ya­pı­lır. İkin­ci re­kâ­te kal­kı­la­rak, Fâ­ti­ha ve zamm-ı sû­re okun­duk­tan son­ra, tek­bir ge­ti­ri­le­rek iki el yi­ne üç de­fa ku­lak­la­ra gö­tü­rü­lür. Üçün­de de el­ler ya­na sa­lı­nır. Dör­dün­cü tek­bir­de, el­ler kal­dı­rıl­ma­yıp, rü­kûa eği­li­nir. Sec­de­ler ya­pı­lıp otur­duk­tan son­ra, se­lâm ve­ri­lir.

(Usûl: 2 sal­la 1 bağ­la, 3 sal­la 1 eğil)

Bayram Namazı Saat  06.13’de…

turktakvim.com

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın