BUGÜN HİCRİ YILBAŞI

Bugün 1440 Hicrî ka­me­rî senenin ilk ayı olan Mu­har­rem ayının 1. günü, yani, Hicrî ka­me­rî yılbaşıdır. Müs­liümân­la­rın şem­sî yıl­ba­şı ge­ce­si ise, Ey­lül ayı­nın 20. ge­ce­si­dir. Muharrem ayı­ Kur’ân-ı ke­rîm­de kıy­met ve­ri­len 4 ay­dan bi­ri­dir. Mu­har­rem ayı­nın bi­rin­ci gü­nü Müs­li­mân­la­rın ka­me­rî se­ne­si­nin, bi­rin­ci gü­nü­dür. Kâ­fir­ler, ken­di yıl­ba­şı­la­rı olan Ocak ayı­nın bi­rin­ci ge­ce­sin­de, no­el ba­ba ya­pı­yor­lar. Gü­yâ […]

 BUGÜN HİCRİ YILBAŞI

11.09.2018 - 11:19

Güncelleme : 12.09.2018 - 12:14

Bugün 1440 Hicrî ka­me­rî senenin ilk ayı olan Mu­har­rem ayının 1. günü, yani, Hicrî ka­me­rî yılbaşıdır. Müs­liümân­la­rın şem­sî yıl­ba­şı ge­ce­si ise, Ey­lül ayı­nın 20. ge­ce­si­dir.
Muharrem ayı­ Kur’ân-ı ke­rîm­de kıy­met ve­ri­len 4 ay­dan bi­ri­dir. Mu­har­rem ayı­nın bi­rin­ci gü­nü Müs­li­mân­la­rın ka­me­rî se­ne­si­nin, bi­rin­ci gü­nü­dür. Kâ­fir­ler, ken­di yıl­ba­şı­la­rı olan Ocak ayı­nın bi­rin­ci ge­ce­sin­de, no­el ba­ba ya­pı­yor­lar. Gü­yâ Hı­ris­ti­yan dî­ni­nin emret­di­ği küfr­le­ri iş­li­yor­lar. Bu ge­ce­de ta­pı­nı­yor­lar. Hic­rî Ka­me­rî Tak­vim­de; Mu­ham­med aley­his­se­lâ­mın, Mek­ke’den Me­di­ne’ye hic­ret et­ti­ği se­ne, baş­lan­gıç ka­bul edi­lir. Hicretten 70 gün önce, Mu­har­rem ayı­nın 1’i olan ilk Ka­me­rî se­ne­ba­şı, mi­lâ­dî 622 yı­lı­nın Tem­muz ayı­nın, 16’sı­na rast­la­yan Cu­ma gü­nü idi.
Müs­lü­man­lar yıl­ba­şı ge­ce­le­rin­de ve gün­le­rin­de mü­sâ­fa­ha ede­rek, te­le­fon­la, mesajla ve­ya mek­tup ya­za­rak teb­rik­le­şir­ler. Bir­bir­le­ri­ni ziyâret eder ve he­di­ye ve­rir­ler. Yıl­ba­şı­nı der­gi ve ga­ze­te ilân­la­rıyle kut­lar­lar. Ye­ni yı­lın, bir­bir­le­ri­ne ve bü­tün Müs­lü­man­la­ra ha­yır­lı ve be­re­ket­li ol­ma­sı için duâ eder­ler. Bü­yük­le­ri, ak­ra­ba­yı, âlim­le­ri evin­de ziyâret edip du­âla­rı­nı alır­lar. Bu­gün de, bay­ram gi­bi te­miz gi­yi­nip, fa­kir­le­re sa­da­ka ve­rir­ler. Mu­har­re­m ayının ilk 10 gün ve ge­ce­si, mü­bâ­rek gün ve ge­ce­ler­den­dir.
Mu­har­rem ayı­nın ilk günü ve 10. günü olan Aşû­re gü­nü oku­na­cak duâ:
El­ham­dü­lil­lâ­hi Rab­bi’l-âle­mîn.
Ves­sa­lâ­tü ves­se­lâ­mü alâ sey­yi­di­nâ Mu­ham­me­din ve alâ âli­hî ve sah­bi­hî ec­ma­în. Al­la­hüm­me en­te’l-ebe­diy­yü’l-ka­dî­m, el-hay­yü’l-ke­rîm, el-han­nâ­-nül men­nâ­n. Hâ­zi­hî se­ne­tün ce­dî­de­tün. Es’elü­ke fî­he’l-ıs­me­te mi­neş­şey­tâ­nir­ra­cîm, (ve evliyâihî) vel av­ne alâ hâ­zi­hin­nef­si’l-em­mâ­re­ti bis­sûi ve’l-iş­ti­ğâ­le bi­mâ yu­kar­ri­bü­nî iley­ke, yâ ze’lce­lâ­li ve’l-ik­râm, bi­rah­me­ti­ke yâ er­ha­mer­râ­hi­mîn. Ve sal­lal­lâ­hu ve sel­le­me alâ sey­yi­di­nâ ve ne­biy­yi­nâ Mu­ham­me­din ve alâ âli­hî ve sah­bi­hî ve eh­l-i bey­ti­hî ec­ma­în.”

turktakvim.com

arifiyehaber.net tüm takipçilerimizin ‘Hicri Yeni Yılını’ tebrik eder…

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın