Millet İçin Verilen Ömür

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları idam edilişlerinin 57. yılında, rahmetle ve mahzun bir şekilde yadedildi. Şehadetlerinin 57. yıldönümünde Başbakan AdnanMenderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı saygıyla, rahmetle anıyoruz.. İlgili Haber YENİ PARTİ GELECEK! ADNAN MENDERES’İN İDAMI… 17 Ey­lül 1961’de De­mok­rat Par­ti dev­ri Baş­ba­ka­nı Ad­nan Men­de­res idam edil­di. De­mok­rat Par­ti […]

 Millet İçin Verilen Ömür

17.09.2018 - 17:06

Güncelleme : 17.09.2018 - 17:08

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları idam edilişlerinin 57. yılında, rahmetle ve mahzun bir şekilde yadedildi.

Şehadetlerinin 57. yıldönümünde Başbakan AdnanMenderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı saygıyla, rahmetle anıyoruz..

ADNAN MENDERES’İN İDAMI…

17 Ey­lül 1961’de De­mok­rat Par­ti dev­ri Baş­ba­ka­nı Ad­nan Men­de­res idam edil­di. De­mok­rat Par­ti dö­ne­mi­ne adı­nı ve­ren ki­şi­le­rin ba­şın­da olan Ad­nan Men­de­res, bu par­ti­nin de ku­ru­cu­la­rın­dan­dı. 14 Ma­yıs 1950 ta­ri­hin­de DP’nin ik­ti­da­ra gel­me­siy­le Baş­ba­kan ol­muş, 27 Ma­yıs 1960 ih­ti­lâ­li­ne ka­dar da bu gö­rev­de kal­mış­tı. Yas­sı­ada Mah­ke­me­le­ri’nde yar­gı­la­nan Ad­nan Men­de­res, hak­kın­da ve­ri­len ce­za­nın Mil­lî Bir­lik Ko­mi­te­si’nin tas­di­kiy­le İm­ra­lı Ada­sı’nda asıl­mak suretiyle şe­hit edil­miş­tir. İm­ra­lı Ada­sı’nda bu­lu­nan na­aşı, 17 Ey­lül 1990’da, İstanbul Top­ka­pı’da yap­tı­rı­lan Anıt Me­zar’a, dev­let tö­re­ni ile nak­le­dil­di ve iti­bar­ı dev­let­çe ia­de edil­di.
• • •
“Adnan Menderes; sevimli, kibâr, nâzik, terbiyeli, İstanbul şivesiyle çok güzel ve doğru Türkçe konuşabilen, geniş kitlelere kolaylıkla erişebilen bir liderdi. Milleti sevgiyle kucaklayıp, onunla kaynaştı. Milletle âdetâ tek vücut hâline gelebildi. Millet bu sevginin samimi olduğunu, riyâ olmadığını derhâl teşhis etdi. Üstün hitâbet sahibi, dâima güler yüzlü, vatansever, üzerinde yaşadığı topraklara canı ve kanıyla bağlı, bu özelliklerini milletine hissettirebilen, vatanın tek gerçek sâhibinin millet olduğuna inanmış, milliyetçi, iç âleminde samîmî, dindar bir devlet adamı ve politikacı idi…”
Yılmaz Öztuna – (Türk Tarihinden Portreler, S: 315)

Zey­tin dal­la­rı da boy­nu­nu bük­müş,
Bo­zul­muş bağ­la­rı yap­ra­ğın dök­müş,
Yü­ce dağ­la­rı­na du­man­lar çök­müş,
Nerdesin, nerdesin Adnan Menderes?
Onu bir kez gö­ren hay­ran olur­du,
Git­ti­ği her yer­de bay­ram olur­du,
Her­kes ara­dı­ğı­nı on­da bu­lur­du,
Nerdesin, nerdesin Adnan Menderes?
Yol­lar uzun uzun onu arı­yor,
Köp­rü­ler ayak­ta kal­mış du­ru­yor,
Vi­raj­lar “ner­de o?” di­ye so­ru­yor,
Nerdesin, nerdesin Adnan Menderes?
Gök­le­ri kap­la­mış ka­ra bu­lut­lar,
Bir ta­raf­ta ha­zır­lan­mış ta­but­lar,
Bit­ti ar­tık bit­ti bü­tün umut­lar,
Nerdesin, nerdesin Adnan Menderes?
Se­çil­mez bay­ra­ğın ye­şi­li alı,
Seh­pa­lar­la do­lu o gün İm­ra­lı,
Ma­te­me bü­rün­müş tüm Ana­do­lu,
Nerdesin, nerdesin Adnan Menderes?

Da­ra­ğaç­la­rı­na kuş­lar ko­nu­yor,
Kanatlar ha­va­da Hakkı anı­yor,
Mil­let kan ağ­lı­yor, mil­let ya­nı­yor,
Nerdesin, nerdesin Adnan Menderes?

Aç­mı­yor gül­ler de süm­bül so­lu­yor,
Göz­le­ri­miz kan­lı yaş­la do­lu­yor,
Ak saç­lı ni­ne­ler sa­çın yo­lu­yor,
Nerdesin, nerdesin Adnan Menderes?

Os­man Yük­sel Ser­den­geç­ti

Kaynak

turktakvim.com

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın