İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi

İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesini yayınladı. Yayınlanan o genelge; Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantlarısonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmeve hastalığın yayılım hızınıkontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba […]

 İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi

27.04.2021 - 0:55

Güncelleme : 27.04.2021 - 1:10

İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesini yayınladı.

Yayınlanan o genelge;

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantlarısonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmeve hastalığın yayılım hızınıkontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecinegirilmiştir.Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanmatedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğiliminegirdiği görülmektedir.Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerektamkapanmadöneminegeçilecektir. 29Nisan 2021 Perşembegünü saat 19.00’danitibaren17Mayıs 2021 Pazartesigünüsaat 05.00’e kadar sürecek olantamkapanma dönemindeülke genelinikapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.Tamkapanmadöneminde14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

1.SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29Nisan 2021 Perşembegünüsaat 19.00’da başlayıp17 Mayıs 2021 Pazartesi günüsaat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasıuygulanacaktır.1.1-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarikve lojistikzincirlerinin aksamaması, sağlık, tarımve ormanfaaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıylaEk’tebelirtilen yerler ve kişilerkısıtlamadan muaf tutulacaktır.Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,14.12.2020tarih ve 20799sayılıGenelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenive buna bağlı olarak zamanve güzergâhile sınırlı olup, aksi durumlarmuafiyetlerin kötüye kullanımıolarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.1.2-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerdebakkal,market,manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar10.00-17.00saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla(engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakınbakkal,market,manav, kasap, kuruyemişçive tatlıcılaragidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal,market,manav, kasap, 2/8kuruyemişçi,tatlıcılarveonline sipariş firmalarıevlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.Yukarıda belirtilen uygulama zincirve süpermarketleriçin haftanın altı günü geçerli olacak, zincirmarketler pazar günleri kapalıkalacaktır. 1.3-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri(restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadecepaket servisşeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarıRamazan ayı sonuna denk gelen 13Mayıs 2021 Perşembegününekadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarıRamazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecektir.1.4-Tamkapanma dönemindeekmek üretimininyapıldığı fırınve/veya unlu mamul ruhsatlıiş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileriaçık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmakve araç kullanmamakşartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeolan fırına gidip gelebileceklerdir.Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıylasadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.1.5-Sokağa çıkma kısıtlamasısırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarikve lojistik zincirlerininaksamaması amacıyla muafiyet kapsamındabulunan işyerleridışındatüm ticari işletme,işyeri ve/veyaofisler kapalıolacak olup uzaktan çalışma haricindeyüz yüze hizmetverilmeyecektir.1.6-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunmasıvatandaşlarımız açısından sokağa çıkmave/veya şehirlerarası seyahatkısıtlamasından muafiyet sağlamayacakolup bu dönemdekonaklama tesisleri sadecezorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmetverebileceklerdir. 1.7-Yabancılarayönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetlerkapsamında geçici/kısa bir süreiçin ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekilerveya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışındaülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.1.8-Tamkapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacakdurumdaki ileri yaşgruplarındakiveya ağır hastalığıolanvatandaşlarımızın112, 155ve 156numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlarıVEFA Sosyal Destek Gruplarıncakarşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerValiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

2. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacakolan29Nisan 2021 Perşembegünü saat 19.00’dan 17Mayıs 2021 Pazartesigünü saat 05.00’e kadarvatandaşlarımızınşehirlerarası seyahatlerinezorunlu hallerdışında izin verilmeyecektir.2.1-Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;-Zorunlu bir kamusal görevin ifasıkapsamındailgili Bakanlıkya da kamu kurumveya kuruluşutarafından görevlendirilmişolan kamu görevlileri(müfettiş, denetmen vb.) 3/8kurum kimlik kartıile birlikte görev belgesiniibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınınınya da kardeşinincenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURUveya ALO 199sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.2.2-Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;▪Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,▪Kendisi veya eşinin, hastanede tedavigören birinci derece yakınınaya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),▪Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),▪ÖSYM tarafından ilan edilmişmerkezi sınavlara katılacak olan,▪Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,▪Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,▪Ceza infaz kurumlarından salıverilen,Kişilerin zorunlu hali bulunduğukabul edilecektir. 2.3-Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerinvarlığı halindebu durumu belgelendirmek kaydıyla;e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURUve ALO 199sistemleri üzerindenValilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulanSeyahat İzin Kurullarındanizin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasındanmuafolacaktır.2.4-Tamkapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artışgöz önünde bulundurularak Valive Kaymakamlarımızcayeterlisayıdapersonel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesiiçin her türlü tedbiralınacaktır.2.5-Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüsgibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecekkişilere biletleme işlemi yapılmadanönce mutlaka seyahat izin belgesininolup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat iznininbulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşımaaraçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesindeHES kodu sorgulamasımuhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmamasıhalinde araca alınacaktır.2.6-Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları(uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’sioranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

3.Tamkapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrıgibi kritikgörev alanları hariç olmak üzerekamu kurum vekuruluşlarındahizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgaripersonel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’siniaşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veyadönüşümlü çalışmayageçilecektir.Budönemde;-Uzaktanve dönüşümlü çalışmayatabi kamu personeli, herhangi birözel muafiyete sahip olmamalarınedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricindeikametlerinden ayrılmayacaklardır.-Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerindegörev alacakkamu personeliiçin yetkili yöneticitarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğuzaman dilimi içerisindeikametiile işyeri arasındakigüzergahla sınırlı şekildemuafiyete tabi olacaktır.

4.İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılıkve arıcılıkfaaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi içinTarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonundavalilikler tarafındangerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak,bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerininiller arası hareketliliğiile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirlerve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelgeyayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara göre hareket edilecektir.

5.Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmalarısağlanacaktır.

6.Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilereksokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, ormangibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama,yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

7.DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI

7.1-Tamkapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyledenetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıbaşta olmak üzerekolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, etkilive süreklidenetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir. 7.2-Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında; -Muafiyet tanınan işyerlerinde çalışıldığınadair gerçeğe aykırı belgedüzenlenmesi,-Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevualınması,-Fırın,market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veyatatlıcılaraçıkış serbestisinin maksadını aşan şekildekullanımı(markete ailecegidilmesigibi),-Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması, gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığıgöz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesiamacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacaktır. 7.3-Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılmasıamacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında(iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, kontrol noktalarında görevlendirilecek yeterli sayıda kolluk personeli (trafik ve asayiş birimlerinden) marifetiyle toplu ulaşım araçlarıylaveya özel araçlarlayolculukedenlerin seyahat izin belgelerininolup olmadığımuhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir.7.4-Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tamkapanma döneminde, vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıylaaçık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işyerlerininçevresindegerekli kontrollerin yapılabilmesi içinyeterli sayıdakolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu işyerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecektir.

EK:SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemekve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; 1.TBMM üyeleri ve çalışanları, 2.Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),3.Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede vegörevlileri,4.Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, 5.Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), 6.İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, 7.Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, 8.Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,9.Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,10.Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, 11.Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 12.Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, 13.Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanlarıve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,14.İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, 15.Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, 16.Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, 17.Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, 18.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar, 19.Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 20.Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar, 21.Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, 22.Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, 7/823.Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, 24.Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, 25.Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, 26.İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.), 27.Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, 28.Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), 29.Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, 30.Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 31.ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, 32.İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,33.Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,34.Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,35.MilliEğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devameden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,36.Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,37.İşyerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan işyerlerinin sahipleri ve çalışanları,38.Sadece yarışatlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarışya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,39.Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla işyerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,40.Muafiyet nedenine bağlı olmakveikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlıolmak kaydıylaserbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları,41.10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,42.Nöbetçi noterlerile buralarda çalışanlar,

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın