İstanbul’un Fethinin 568.yılı

Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethinin 568. yılı kutlu olsun.  Aziz İstanbul’un Fethinin 568.yılında Şehidlerimizi rahmetle anıyoruz. İSTANBUL’UN FETHİ İs­tan­bul’un fet­hi, 6 Ni­san – 29 Ma­yıs ara­sın­da 53 gün sü­ren mu­ha­sa­ra­dan son­ra ger­çek­leş­­­ti. Fâ­tih Sultan Mehmed Hân ota­ğı­nı, Top­ka­pı-Mal­te­pe’de kur­du. Top­ka­pı-Edir­ne­ka­pı ara­sın­da­ki mer­kez cep­he­si­ni biz­zat ida­re et­ti. 300.000 as­ker ve 20 par­ça do­nan­ma­dan mü­te­şek­kil or­du­nun, […]

 İstanbul’un Fethinin 568.yılı

29.05.2021 - 15:45

Güncelleme : 29.05.2021 - 15:45

Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethinin 568. yılı kutlu olsun.  Aziz İstanbul’un Fethinin 568.yılında Şehidlerimizi rahmetle anıyoruz.

İSTANBUL’UN FETHİ

İs­tan­bul’un fet­hi, 6 Ni­san – 29 Ma­yıs ara­sın­da 53 gün sü­ren mu­ha­sa­ra­dan son­ra ger­çek­leş­­­ti. Fâ­tih Sultan Mehmed Hân ota­ğı­nı, Top­ka­pı-Mal­te­pe’de kur­du. Top­ka­pı-Edir­ne­ka­pı ara­sın­da­ki mer­kez cep­he­si­ni biz­zat ida­re et­ti. 300.000 as­ker ve 20 par­ça do­nan­ma­dan mü­te­şek­kil or­du­nun, ye­ri ve gö­ğü sar­san tek­bir ve teh­lil ses­le­ri ara­sın­da, Sultan, Top­ka­pı’dan şeh­re gir­di ve Ortaçağ’a son verdi.
Bu fetih, Türk ve ci­han ta­ri­hi ba­kı­mın­dan çok önem­li­dir. Do­nan­ma­yı, Be­şik­taş’tan Ha­liç’e in­di­rmesi ve Ka­sım­pa­şa’­dan baş­la­ya­rak boş fı­çı­lar üze­rin­de ka­las­lar bağ­la­tıp, Ka­sım­pa­şa-Ay­van­sa­ray ara­sın­da 5,5 m enin­de köp­rü teş­kil et­tir­me­si, onun as­ke­rî ve tek­nik dehâ­sı­nın mah­sû­lü­dür.
Fatih, Yedikule, Kireç İskelesi, Şehremini ve Rumeli Hisarı câmileri, Fâ­tih Sultan Mehmed Hânın Müslümanlara bıraktığı yâdigarlarının en kıymetlilerindendir.

Sul­tan de­di: “Ge­niş­le­sin yur­du­muz!
Kos­tan­tin’in fe­tih vak­ti ge­li­yor!”
Do­kuz kol­dan dal­ga dal­ga or­du­muz,
Bi­zans’ın üs­tü­ne, ak­tı ge­li­yor!
Açın! Köh­ne Bi­zans, sur­la­rı açın!
Ölüm ve esâ­ret bi­ri­ni se­çin,
Kah­ra­man bir mil­let, İs­tan­bul için,
Yıl­lar­dır ka­nı­nı, dök­tü ge­li­yor!
Şımarık Bi­zans’a ve­rip göz­da­ğı,
Ar­tık ka­pat­ma­lı şu Or­ta­çağ’ı
Bi­zans sur­la­rı­na şan­lı san­ca­ğı
Ulu­bat­lı Ha­san, dik­ti ge­li­yor!
Za­fe­rin müj­de­si uç­tu her ya­na,
O gün ezân, ga­lip gel­miş­ti can’a,
Al­tay­lar­dan ko­pan bü­yük fır­tı­na,
Fe­tih kı­lı­cı­nı çek­ti ge­li­yor!
Ko­ca­man, eşi­miz var mı dün­ya­da?
İlk Cu­ma kı­lın­dı Aya­sof­ya’da,
Bü­yük Türk Mil­le­ti, tam üç kı­ta­da,
Za­fer müj­de­si, yak­tı ge­li­yor!

Ab­dül­veh­hap Ko­ca­man

turktakvim.com.tr

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın