Turgut Özal’ın vefatının 28’inci yıl dönümü.

Bugün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 28’inci yıl dönümü. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin 8. Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal, 17 Ni­san 1993’te kalp kri­zi ne­ti­ce­sin­de ve­fât et­ti. Ce­nâ­ze na­ma­zı, ön­ce An­ka­ra Ko­ca­te­pe Câ­mii’nde kı­lın­dık­tan son­ra, 22 Nisan Per­şem­be gü­nü de, İs­tan­bul, Fâ­tih Câ­mii’nde kı­lın­dı. Men­de­res’in Anıt Me­zâ­rı’nın yanın­da ya­pı­lan kab­re def­ne­dil­di. Ce­nâ­ze­si­ne 1 mil­yon­dan faz­la bir ka­la­ba­lık ka­tıl­dı. Kab­ri, […]

 Turgut Özal’ın vefatının 28’inci yıl dönümü.

17.04.2021 - 15:32

Güncelleme : 17.04.2021 - 15:34

Bugün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 28’inci yıl dönümü.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin 8. Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal, 17 Ni­san 1993’te kalp kri­zi ne­ti­ce­sin­de ve­fât et­ti. Ce­nâ­ze na­ma­zı, ön­ce An­ka­ra Ko­ca­te­pe Câ­mii’nde kı­lın­dık­tan son­ra, 22 Nisan Per­şem­be gü­nü de, İs­tan­bul, Fâ­tih Câ­mii’nde kı­lın­dı. Men­de­res’in Anıt Me­zâ­rı’nın yanın­da ya­pı­lan kab­re def­ne­dil­di. Ce­nâ­ze­si­ne 1 mil­yon­dan faz­la bir ka­la­ba­lık ka­tıl­dı. Kab­ri, 17 Nisan 1998’de Anıt­me­zar hâ­li­ne ge­ti­ril­di. 2013 yılında otopsi için açılan kabrinde, cesedinin çürümediği görülmüştür. 1927 yı­lın­da Ma­lat­ya’da do­ğan Tur­gut Özal, bir­çok dev­let ku­ru­lu­şun­da ça­lış­tı. 1983’de ya­pı­lan ge­nel se­çim­le­ri ANAP’ın ka­zan­ma­sı so­nun­da, Baş­ba­kan­lı­ğa ge­ti­ril­miş bu gö­rev­de de 6 yıl kal­dık­tan son­ra, 31 Ekim 1989 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na se­çil­miş­ti.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın