MİRÂC KANDİLİ

Recep ayının 27. gecesi Mirâc Gecesi’dir. Mirâc, merdiven demektir. Cebrâil aleyhisselâm gelip, Peygamber efendimizi, 52 yaşında iken, Recep ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’dan, Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya ve oradan göklere götürdü. İslâm âlimleri buyurdu ki: “Mirâc rûh ve ceset ile birlikte oldu. Âyet-i kerîme ile sabit olduğundan, Mekke’den Kudüs’e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur.”Resûlullah “sallallahü […]

 MİRÂC KANDİLİ

17.02.2023 - 0:01

Güncelleme : 19.02.2023 - 21:34

Recep ayının 27. gecesi Mirâc Gecesi’dir. Mirâc, merdiven demektir. Cebrâil aleyhisselâm gelip, Peygamber efendimizi, 52 yaşında iken, Recep ayının 27. gecesi, Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’dan, Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya ve oradan göklere götürdü.


İslâm âlimleri buyurdu ki: “Mirâc rûh ve ceset ile birlikte oldu. Âyet-i kerîme ile sabit olduğundan, Mekke’den Kudüs’e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur.”
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Mirâc’da Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Kürsî, Arş ve Ruh âlemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü teâlâyı gördü. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nîmetlere kavuşup bir anda, Kudüs’e ve oradan da Mekke-i Mükerreme’ye geldi.
Mi­râc’­da 5 va­kit na­maz farz ol­du. Mi­râc­’dan ön­ce, yal­nız sa­bah ve ikin­di na­ma­zı var­dı. Mi­râc Ge­ce­si, ak­şam na­ma­zı 3 re­kât, öte­ki na­maz­lar 2 re­kât farz ol­du. Me­di­ne-i Mü­nev­ve­re’de ikin­ci emir­le sa­bah ve ak­şam­dan baş­ka­sı 4 re­kâ­te çı­ka­rıldı. Hic­re­tin 4. yı­lın­da bun­lar, misâfir için, yi­ne 2’­ye in­di­ril­di. Ezan oku­mak da hic­ret­ten ön­ce Mek­ke­’de, Mi­râc Ge­ce­si baş­la­dı.
Mi­râc­ hâ­di­se­siy­le, Müs­lü­man­la­rın îmânı kuv­vet­len­di, kâ­fir­le­rin düş­man­lı­ğı­ art­tı. Pey­gam­be­ri­mi­ze kâ­fir­ler inan­ma­dı; “Mes­cid-i Ak­sa’nın kaç ka­pı­sı, kaç pen­ce­re­si var?..” gi­bi so­ru­lar sor­du­lar. Mi­râc’da dik­kat et­me­miş­ti. O an­da, Ceb­râ­il aley­his­se­lâm, Mes­cid-i Ak­sa’yı gö­zü­nün önü­ne (Te­le­viz­yon gi­bi) ge­tir­di ve ce­vap ver­di.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Mirâc Gecesi’nde iyi amel eden için 100 yıllık mükâfat vardır.” [İmâm-ı Gazali]
Bu mübârek gecede, diğer mübârek geceler gibi, kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm ve ilmihâl okumalı, tevbe ve duâ etmeli, din kardeşlerimizi, sâlih akrabaları ve âlimleri ziyâret etmeli, fakirleri sevindirmeli, dünya ve âhıret saadeti için, bütün Müslümanlara duâ etmeli. Gecesini ibâdetle geçirirken, gündüzünü de oruçla geçirmelidir.

turktakvim.com

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın